• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/www.satilikkangal58.com
  • https://plus.google.com/www.satilikkangal58.com/posts
  • https://www.twitter.com/www.satilikkangal58.com
YİĞİDO KANGAL ÜRETİM ÇİFTLİĞİ.          0530 834 09 26    
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam25
Toplam Ziyaret954775113
Site Haritası
Takvim
Saat
SİVAS KANGALI
KANGAL KÖPEĞİ
TESCİLLİ KANGAL
SAF KANGAL
KURTBOĞAN KANGAL
SİVAS KANGALI
YAYLA KANGAL
KANGAL YAVRU
YAVRU KANGAL
AYIBOĞAN
KURTBOĞAN

KANGALIN HUY VE DAVRANIŞLARI

As­lın­da, di­ğer ko­nu­la­rı iş­ler­ken, bu bö­lü­mün baş­lı­ğı olan ko­nu­ya, yer yer de­ği­nil­miş hat­ta ba­zı­la­rı önem­li öl­çü­de ele alın­mış­tır. Bu bö­lüm, diğer özel­lik­le­ri de ki­ta­ba kat­mak için ön­gö­rül­müş ve müm­kün mer­te­be­de tek­rar­dan ka­çı­nı­la­rak ya­zıl­mış­tır.
Bir kö­pek ır­kı­nın eği­ti­mi için ge­çer­li olan ku­ral­la­rı ko­ya­bil­mek; bir­çok de­nek üze­rin­de, sa­bır­la, göz­lem, iz­lem ve araş­tır­ma yap­ma­yı ge­rek­ti­rir. Bu da yıl­lar­ca sü­rer ve in­san öm­rü­nü aşar. 
Kan­ga­lla­rın huy ve dav­ra­nış özel­lik­le­ri­ni, be­lir­li bir sü­re için, ül­ke­mi­ze ya­pı­lan ya­rı tu­ris­tik se­ya­hat­lerde tu­ris­tik reh­ber ve çe­vir­men kul­la­nı­la­rak, az de­nek göz­lem­le­ye­rek ve ko­nu­da­ki bil­gi­si tam ol­ma­yan ki­şi­ler­den alı­nan söy­lem­le­ri der­le­me­yi, bi­lim­sel ve içe­rik­li bir araş­tır­ma sa­ya­ma­yız. 
Ana­va­ta­nı, Türk ana­yur­du olan “Türk ço­ban kö­pe­ği”ne Or­ta Av­ru­pa Kelt kö­ken­li ve­ya en­de­mik (yö­re­sel) ırk di­ye, kö­ken ya­kış­tı­ra­rak ta­rih­le­ri­ni ya­zan, ulu­sal gu­ru­ru­muz “Türk ço­ban kö­pe­ği Kan­ga­l”ı, ana­va­ta­nı Ana­do­lu olan “Ana­do­lu ço­ban kö­pe­ği” ta­nı­mıy­la dün­ya­ya yan­lış ola­rak ya­yan ya­ban­cı araş­tır­ma­cı ve ya­zar­lar, ­çok sa­yı­da kan­gal ile ya­şa­mın tüm dö­nem­le­ri­ni pay­laş­ma­mış ve on­la­rı do­ğal or­tam­la­rın­da iz­le­me­miş ise, on­la­rın huy ve dav­ra­nış özel­lik­le­ri­ni sap­ta­ya­maz. Do­ğal ola­ra­k bu du­rum­da eği­tim me­to­du oluş­tur­mak­ta ba­şa­rı şan­sla­rı yok­tur. “Kan­ga­lın eği­ti­mi zor­dur çün­kü IQ­’su ye­ter­li de­ğil” di­ye, dü­şü­ne­rek, ba­zı eğit­men­ler bil­gi­ ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı ba­şa­rı­sız­lı­ğı, ır­ka if­ti­ra ede­rek ört­me­ye ça­lı­şı­yor. Di­ğer kö­pek ırk­la­rın­dan fark­lı özel­lik­le­ri olan kan­gal­la­rı, ye­te­nek­le­ri, huy ve dav­ra­nış özel­lik­le­ri doğ­rul­tu­sun­da eğit­mek ge­re­kir. Ak­si hal­de, eği­tim­de ba­şa­rı­nın sı­nır­lı ola­ca­ğı do­ğal­dır.
Bir Al­man kö­pek eğit­me­ni ar­ka­da­şım var­dı. Bi­zim Kurt di­ye ta­nım­la­dı­ğı­mız, dün­ya­da­ki ta­nı­mı “Al­man Ço­ban Kö­pe­ği” olan ırk üze­ri­ne uz­man sa­yı­lı­yor­du. Di­ğer kurt kö­pek­le­ri ya­ni Bel­çi­ka, İs­pan­yol Avus­tur­ya ırk­la­rı vs. bu hay­va­nın tü­rev­le­ri­dir. Eğit­men ile soh­be­ti­miz kö­pek­le­rin tu­va­let eği­ti­mi ko­nu­sun­day­dı. Bir kurt yav­ru­su an­cak 6.ay­dan son­ra eği­ti­le­rek tu­va­let ada­bı ka­za­na­bi­lir de­di. Ben de önem­li bir has­ta­lık ge­çir­di­ği için ev­de bes­le­mek mec­bu­ri­ye­tin­de kal­dı­ğım 3 ay­lık kan­ga­lın, ala­tur­ka tu­va­le­ti tam isa­bet ile kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­yin­ce, “ola­maz, ina­na­mam” di­ye, iti­raz et­ti. “Bu eği­ti­min sır­rı­nı is­ti­yo­rum, bu sır be­ni Av­ru­pa’da meş­hur ve zen­gin eder” de­di. “Eği­tim ge­rek­mi­yor” de­yin­ce, iyi­ce şa­şır­dı, ben de an­lat­ma­ya baş­la­dım:
“Yıl­lar­dır iz­le­di­ğim ve huy özel­lik­le­ri­ni iyi bil­di­ğim, bir­çok de­fa do­ğum­da ebe ba­ba­lık yap­tı­ğım kan­gal yav­ru­la­rı, göz­le­ri ve ku­lak­la­rı açıl­dı­ğı an­dan iti­ba­ren, do­ğuş­tan çok güç­lü olan ko­ku al­ma duy­gu­su sa­ye­sin­de an­ne­si­nin ka­ka­sı­nın ve çi­şi­nin ye­ri­ni bu­lur ve bun­la­rın üze­ri­ne ken­di çiş ve ka­ka­sı­nı ya­par, her ih­ti­yaç­ta ay­nı şe­kil­de dav­ra­nır. An­ne­ye ait olan­lar top­la­nır, ga­ze­te­ye em­di­ri­lir ve uy­gun gö­rü­len ye­re ko­yu­lur ise, yav­ru kok­la­ya­rak bu ye­ri bu­lur ve tu­va­let ye­ri ola­rak bel­ler, so­run çö­zül­müş­tür. An­ne­ye ait olan­la­rı al­dı­ğı­nız yer­le­ri de ko­ku­lu bir de­ter­jan­la te­miz­le­me­ unu­tul­ma­ma­lı­dır. Bir haf­ta son­ra kö­pek eğit­me­ni ar­ka­da­şım­la bu­luş­tuk. Ke­der­liy­di, “zen­gin ola­ma­ya­ca­ğız” de­di. “Al­man Ço­ban Kö­pe­ği” yav­ru­la­rı an­ne­nin tu­va­let ye­ri­ni kul­lan­ma­dı­ğı için öner­di­ğim tu­va­let eği­ti­mi ge­çer­li ol­ma­mış­tı.
Süt em­me dö­ne­min­den son­ra bes­len­me­ye alı­nan yav­ru­lar, ken­di­le­ri­ne ba­kan sa­hi­bi ve­ya ba­kı­cı­ya se­vinç ve sev­gi gös­ter­mek için ar­ka ayak­la­rı üze­rin­de di­ki­lir ve iki­si­ni bir­lik­te kul­la­na­rak zıp­lar, ön ayak­la­rı üze­ri­ne dü­şün­ce bu de­fa ön ayak­la­rı­nı bir­lik­te kul­la­na­rak zıp­lar ve bu­nu bir­kaç de­fa tek­rar­lar. Bu zıp­la­ma­lar­da ar­ka ayak­lar ve ön ayak­lar sı­ra ile art ar­da ve bir­lik­te da­ima ay­nı ha­re­ke­ti tek­rar­lar. Bu dav­ra­nış; sev­gi, te­şek­kür ve mut­lu­lu­ğun ifa­de­si­dir. Ta­bii ki bir yan­dan da kuy­ru­ğu­nu iki ta­ra­fa ağır tem­po ile sal­la­mak­ta­dır. Dil­le­ri dı­şa­rı­da olup hev-hev di­ye ses­le­nir­ler. 
Al­tın­cı haf­ta­dan son­ra, ay­nı ba­tın­da­ki yav­ru­lar ara­sın­da li­der­lik mü­ca­de­le­si baş­lar. Kav­ga­dan zi­ya­de gü­re­şe ben­zer bu mü­ca­de­lede, bir­bir­le­ri­ne za­rar ver­mez­ler. Güç­lü olan, kar­deş­ler ara­sın­da­ki her olay­da ön­ce­lik ka­za­nır. 7-8 haf­ta­dan son­ra yav­ru­la­rı, an­ne ar­tık em­zir­mek is­te­mez. Çün­kü be­be­le­rin diş­le­ri iri­leş­miş­tir, emi­lir­ken ca­nı ya­nar. Obur be­be­le­re süt ye­tiş­ti­re­mez. Ha­mi­le­lik ve süt ver­me dö­ne­min­de yor­gun ve za­yıf düş­müş­tür, gü­cü azal­mış­tır. Yav­ru­lar, ya­tan an­ne­ye bas­kın ve­re­rek ve­ya onu ayak­ta sar­mak ve ye­re ya­tır­mak su­re­tiy­le, zor­la em­me­ye baş­lar­lar. Bu du­rum­da, di­şi­yi bir­kaç gün için, bir­bir­le­ri­ni gö­re­cek şe­kil­de yav­ru­lar­dan ayır­ma­lı­dır. Bu dö­nem­de, gün­de bir­kez em­zir­me ol­ma­lı, da­ha son­ra ya­rı ana sü­tü­ne, ya­rı be­si­ne ba­ğım­lı olan yav­ru­lar ta­ma­men be­si­ne yön­len­di­ril­me­li­dir.
Kan­gal uzun me­sa­fe ko­şu­cu­su­dur. Or­ta sü­rat­te çok uzun sü­re­li ola­rak ko­şa­bi­lir, böy­le ol­mak­la bir­lik­te, kı­sa me­sa­fe­de sü­ra­ti­ni, kı­sa bir sü­re için sü­per de­re­ce­de art­tı­ra­bi­lir. Has­mı­nı ya­ka­la­ya­ca­ğı ve­ya sal­dır­dı­ğı an­lar­da bu sü­ra­ti kul­la­nır­lar.Kan­ga­lın ya­şa­mı, gün­lük za­man açı­sın­dan in­sa­na gö­re ters­tir. Gün­düz onun din­len­me za­ma­nı­dır. Gün­düz­le­ri uyuk­lar ve din­le­nir, ge­ce­le­ri uya­nık ve da­ima ha­re­ket ha­lin­de­dir. Ya­ni ya­şa­mı ge­ce­ye uyumludur. İn­san­la­rın on­la­rı iz­le­ye­bil­dik­le­ri gün­düz sa­at­le­ri, hay­va­nın per­for­man­sı­nın en alt dü­zey­de ol­du­ğu sa­at­ler­dir. Bu sa­at­ler­de­ki göz­lem­ler göz­lem­ci­yi ya­nıl­tır. Ba­sın­da za­man za­man ya­nıl­gı do­lu ya­zı­la­rın çık­ma­sı da bu ne­den­le­dir. Ay­nı se­bep­le ya­ban­cı araş­tır­ma­cı­lar da ya­nıl­mış­lar ve yaz­dık­la­rı ile il­gi­le­nen­le­ri ve okur­la­rı­nı ya­nılt­mış­lar­dır.
Kan­ga­lın sa­hi­bi ol­mak ve sa­hi­bi kal­mak, ol­duk­ça içe­rik­li çok yön­lü bir olay­dır. Tam ba­ğım­lı bir ve­fa­lı dos­tun gerçek sa­hi­bi ol­mak için iliş­ki, hay­van yav­ru iken, ya­ni 3. ay­dan ön­ce süt em­me dö­ne­min­de baş­la­ma­lı­dır. 
Kan­ga­lın ha­fı­za­sın­dan hiç si­lin­me­yen iki ko­ku var­dır. Bun­lar, an­ne­si­nin, ay­nı ba­tın­da do­ğan kar­deş­le­ri­nin ve ya­nın­da bü­yü­dü­ğü ba­ba­sı­nın, ya­ni ai­le­si­nin ve ilk sa­hi­bi­nin ko­ku­la­rı­dır. Süt em­me dö­ne­mi­nin 4. haf­ta­sın­dan son­ra yav­ru­la­ra ma­may­la tak­vi­ye ge­re­kir. Bu dö­nem­de, onu bes­le­ye­rek ve ku­ca­ğa al­ma­dan, an­ne­sin­den uzak­laş­tır­ma­dan, ok­şa­mak ve 6. haf­ta­dan iti­ba­ren de el­le ağ­zı­na hay­van­sal be­sin ver­mek su­re­tiy­le iliş­ki baş­la­ma­lı­dır. Yav­ru­nun ken­di­si­ni bes­le­yen eli ya­la­ma­sı­na izin ve­ril­me­li­dir.Süt em­me dö­ne­mi olan 6-8 haf­ta so­na er­dik­ten son­ra, yav­ru an­ne­den ay­rı­lır. Yav­ru se­çi­mi, yav­ru­la­rın ba­kım ve bes­len­me­si, aşı­lan­ma­sı ko­nu­la­rı­nı da­ha ön­ce in­ce­le­miş­tik. Bu an­dan iti­ba­ren yav­ru Kan­ga­lın tüm ge­rek­si­nim­le­ri sa­hi­bi ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­lı­dır. Çok az ve sa­de­ce ödül ola­rak ok­şan­ma­lı, baş­ka­la­rın ok­şa­ma­sı­na izin ve­ril­me­me­li­dir. Ar­tık sa­hi­bi, yav­ru Kan­ga­lın; ana­sı, ba­ba­sı, ar­ka­da­şı, ha­mi­si kı­sa­ca her­şe­yi­dir.
Bir Kan­gal yav­ru­su edin­me­ye ka­rar ve­rir­ken, ken­di­ni­ze eş se­çer­ken ve­ya ai­le­ni­ze bir be­bek ka­tıl­ma­sı­na ka­rar ve­rir­ken ki gi­bi dü­şü­nün. Kan­gal­lar aşı­rı du­yar­lı hay­van­lar­dır. Sa­hi­bi­ni yi­tir­di­ği ve­ya on­dan ay­rıl­mak du­ru­mun­da kal­dı­ğı za­man; ai­le­sin­den, sev­di­ğin­den ay­rıl­mış in­san gi­bi acı çe­ker, gün­ler­ce ulu­ya­rak ağ­lar ve ya­şa­ma kü­ser. Ta­ki ken­di­si­ne ye­ni bi­ri­si sa­hip­le­nin­ce­ye ka­dar yi­ne de ilk sa­hi­bi­nin ye­ri­ni hiç kim­se dol­du­ra­maz. Ye­ni sa­hi­bi­ni de se­ver, an­cak bu sev­gi ilk sa­hi­bi­ne ol­du­ğu ka­dar güç­lü ol­maz. Bir Kan­ga­lın öm­rü­nü ilk sa­hi­bi ile ta­mam­la­ma­sı bü­yük mut­lu­luk­tur. Bir kan­gal­se­ver için de çok bü­yük ke­yif­tir. Se­vil­di­ği­niz­den emin ol­mak ola­yı­nı ya­şa­ya­rak öğ­re­nir­si­niz. Bir Kan­ga­lın sev­gi ve sa­da­ka­ti­ne inan­dı­ğı­nız ka­dar; dost­la­rı­nı­zın hat­ta ai­le bi­rey­le­ri­ni­zin­kin­den o mer­te­be­de emin ola­maz­sı­nız.
Kan­gal, ço­ban kö­pe­ği ola­rak kır­sal alan­da gö­rev ya­pa­cak ise so­run az­dır. Sü­rü ile bir­lik­te boz­kır da ya­şam onun do­ğal or­ta­mı­dır. Top­lu ola­rak ya­şa­dık­la­rı du­rum­da; yav­ru, an­ne ve ba­ba­sıy­la bir­lik­te ya­şar­ken, on­la­rı iz­le­ye­rek ge­li­şir ve ye­ti­şir. Ço­ban­lık ve bek­çi­lik gö­rev­le­ri­ni on­lar­dan öğ­re­nir, yav­ru iken ay­rıl­dı­ğı za­man iç­gü­dü­le­ri ile sa­hi­bi­nin bek­len­ti­le­ri­ne ce­vap ver­me­ye ça­lı­şır. An­cak ye­ter­li ola­maz. Bu du­rum­da, eği­ti­me ge­rek­si­nim var­dır. Da­ha son­ra kan­gal­la­rın eği­ti­mi ko­nu­sun­da an­la­tıl­dı­ğı gi­bi; et­ki­li eği­tim, kan­ga­lın sa­hi­bi ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. Unut­ma­yı­nız, kan­gal sa­de­ce sa­hi­bi­ne ita­at eder.
Bir ai­le ta­ra­fın­dan ko­llek­tif ola­rak sa­hip­le­ni­len kan­gal, bü­tün ai­le fert­le­ri­ni se­ver, hep­si­ni ko­rur ve kol­lar. Fa­kat, onun bir sa­hi­bi ol­ma­lı­dır ve bu du­rum­da o da sa­hi­bi­ni se­çer ve dav­ra­nış­la­rı­nı vü­cut di­li ile, çı­kar­dı­ğı ses­ler­le an­la­tır. Ge­nel­de ai­le­nin en güç­lü bi­re­yi­ni ya­ni re­isi­ni sa­hip ola­rak ka­bul eder. Do­ğa­sı ge­re­ği yaş­lı ve ço­cuk­la­rı se­ven ve kol­la­yan kan­gal, ba­kım ve sev­gi­yi on­lar­dan gö­rür­se, on­lar­dan bi­ri­ni de sa­hi­bi ola­rak ka­bul­le­ne­bi­lir. Ama ai­le­nin şe­fi­ni ve oto­ri­te­si­ni far­kın­da­dır, ona say­gı gös­te­rir. 
Sa­hi­bi­ni yi­ti­rir­se, in­san­la­ra ör­nek ola­cak şe­kil­de acı çe­ker ve ya­şa­ma kü­ser. Bir sü­re son­ra­da ai­le­den bir baş­ka­sı­nı, ge­nel­de ai­le re­is­li­ği­ni yük­le­ne­ni, sa­hi­bi ola­rak se­çer. Sa­hi­bi ola­rak ka­bul­len­di­ği kim­se­nin önü­ne tam bir tes­li­mi­yet­le ya­tar. Ön ayak­la­rı­nı bü­ker, ar­ka ayak­la­rı­nı ge­rer, göz­le­ri­ni sa­hi­bi­nin göz­le­rin­den ka­çı­rır ve­ya ka­par ve hız­lı hız­lı so­lur. Bu dav­ra­nış, “sen be­nim sa­hi­bim­sin de­mek­tir” o an­da kar­nı­nın ve göğ­sü­nün ok­şan­ma­sı onun için ka­bul an­la­mı­nı ta­şır ve mut­lu olur. Ya­şa­mı tek sa­hip ve tek eş­le geç­miş olan kan­gal, 8-10 ya­şın­dan bü­yük, ya­ni yaş­lı­lık dö­ne­min­dey­se on­la­rı yi­tir­dik­ten son­ra, ye­ni­den sa­hip ve eş ka­bul­len­mez, ye­mez, iç­mez ve ya­şa­ma kü­ser.Kan­gal sa­hi­bi­ni ve ona ait ol­du­ğu­nu bil­di­ği her şe­yi, ca­nı pa­ha­sı­na ko­rur, bu yol­da sa­kat­lan­ma­sı, hat­ta ya­şa­mı yi­tir­me­si çok rast­la­nan bir du­rum­dur. Ko­ca­yın­ca sa­hi­bin­den il­gi ve sev­gi­nin de­va­mı­nı bek­ler. Ko­ca­yan kan­gal sa­hi­bi­ni yi­ti­rin­ce ya­şa­ma is­te­ği ve ya­şa­ma gü­cü­nü kay­be­der. Bir sü­re son­ra öle­bi­lir. Bu da çok rast­la­nan bir ne­ti­ce­dir.
Kan­gal, aç ve su­suz bı­ra­kıl­ma­ya kat­la­nır, kö­tü dav­ra­nıl­ma­yı ve dö­vül­me­yi ka­bul­len­mez. Eğer, böy­le bir du­rum­la kar­şı­la­şır­sa, fır­sa­tı­nı bu­lur­sa sev­gi ve il­gi gös­te­re­nin pe­şi­ne ta­kı­lır ve gi­der. Ye­tiş­kin bir kan­ga­lı sev­gi ve il­gi gör­dü­ğü sa­hi­bin­den, yi­ye­cek­le kan­dı­rıp gö­tür­mek müm­kün de­ğil­dir. Kan­gal gi­der­se sev­gi­siz­lik ve onu­ru­nun kı­rıl­ma­sı ne­de­niy­le ken­di­li­ğin­den gi­der. Ha­len, onur­lu kal­mak an­la­mın­da kul­la­nıl­mak­ta olan (Kuy­ru­ğu dik tut­mak) de­yi­min­de­ki sim­ge, Kan­gal kuy­ru­ğu­dur.
Ku­lak kes­me ame­li­ye­si, kan­gal yav­ru iken uy­gu­la­nır. Fa­kat kan­ga­lın sa­hi­bi ta­ra­fın­dan ya­pıl­maz ve­ya hay­van bu ame­li­ye es­na­sın­ca sa­hi­bi ta­ra­fın­dan tu­tul­maz. İç­gü­dü­le­ri­ne gö­re sa­hi­bi onun acı çek­me­si­ne as­la izin ver­me­me­li­dir. Bu ne­den­le ku­lak ke­sil­me­si­ne yar­dım eden sa­hi­bi­ne kü­ser. Kan­gal, ço­ban­lık gö­re­vi yap­ma­ya­cak ise, o gü­ze­lim süs­lü ku­lak­la­rı ke­sil­me­me­li­dir.
Kan­gal ve sa­hi­bi ara­sın­da­ki psi­ko­lo­jik bağ­lam, cin­sel­lik­ler ters, ya­ni er­kek sa­hi­bin kan­ga­lı di­şi ise, bağ­lam da­ha güç­lü­dür. Di­şi Kan­gal sa­hi­bi­ne da­ha bağ­lı­dır ve da­ha ko­lay eği­ti­le­bi­lir. Ba­yan sa­hi­bin kan­ga­lı er­kek ise du­rum bi­raz fark­lı­dır. Er­kek kan­gal bi­raz hay­ta ve kül­han­be­yi ta­bi­at­lı­dır. Di­şi bir in­san­dan ko­mut al­mak ho­şu­na git­mez ve ken­di­ni sa­hi­bi­nin ha­mi­si gi­bi gö­rür. An­cak; ko­ru­ma ve kol­la­ma gö­re­vi­ni da­ha is­tek­le ya­par.
Kan­gal çok kıs­kanç­tır, sa­hi­bi­nin baş­ka bir kö­pe­ği sev­me­si­ni ve bes­le­me­si­ni hoş kar­şı­la­maz. Böy­le bir du­rum­la kar­şı­la­şır­sa, hır­çın­la­şır, diş­le­ri­ni gös­te­rip, hır­la­ya­rak tep­ki gös­te­rir. Kan­gal yi­ye­ce­ği­ni de çok kıs­ka­nır; yer­ken ya­nı­na yak­la­şıl­ma­sı­na sert tep­ki gös­te­rir. Onun önün­den özel­lik­le­de ağ­zın­dan yi­ye­cek ala­bi­li­yor­sa­nız, ken­di­ni­zi ger­çek­ten kan­ga­lı­nı­zın sa­hi­bi sa­ya­bi­lir­si­niz. Tek ola­rak bü­yü­tü­len kan­gal yav­ru­su, ye­tiş­kin ha­le ge­lin­ce, hem­cins­le­ri ve di­ğer kö­pek ırk­la­rı ile uyum sağ­la­mak­ta zor­la­nır. Hat­ta kö­pek ol­du­ğu­nu unu­tur bi­le. Baş­ka kö­pek­le­rin ya­şam ala­nı­na gir­me­sin­den ra­hat­sız olur hır­çın­la­şır. Bu da ara­la­rın­da hır­laş­ma ne­de­ni olur. Di­şi Kan­gal, eşi­ni ve yav­ru­la­rı­nı da sa­hi­bi­ni ko­ru­du­ğu gi­bi ya­şa­mı­nı risk ede­rek ko­rur. Sa­hi­bin­den baş­ka­sı­nın yav­ru­la­rı­na yak­laş­ma­sı­na izin ver­mez.
Top­lu ya­şam­da güç, kan­ga­lın top­lu­luk­ta­ki ye­ri­ni be­lir­ler, en güç­lü li­der­dir, baş­ka bi­ri da­ha güç­lü ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yun­ca­ya ka­dar li­der­lik sü­rer. Li­der ay­nı za­man­da top­lum­da­ki­le­rin an­nesiyse, gü­cü­nü yi­ti­rir­se bi­le li­der­li­ği sü­rer. Kan­gal sa­hi­bi­ni baş­ka kö­pek­ler­le pay­laş­mak is­te­mez. Sa­de­ce de­vam­lı eşi olan bir kan­ga­la ve yav­ru­la­rı­na il­gi­yi ka­bul­le­nir ve on­la­rı sa­hi­bin­den kıs­kan­maz.
Ye­tiş­kin kan­gal, sa­hi­bi ile ya­kın iliş­ki­de­ki in­san­la­rı za­man­la ta­nır. On­la­ra za­rar ver­mez ve kö­tü tep­ki gös­ter­mez. Bir sü­re son­ra da ken­di­si­ne yak­laş­ma­la­rı­na hat­ta sev­me­le­ri­ne da­hi izin ve­re­bi­lir. An­cak, bu sı­nır­lı dost­luk kuş­ku ta­şı­mak­ta­dır. Sa­hi­bi­nin bu­lun­ma­dı­ğı or­tam­da, özel­lik­le so­rum­lu­luk ala­nı­na gi­ril­di­ğin­de bu kuş­ku­lu ve sı­nır­lı dost­luk ge­çer­siz­dir. Sa­hi­bi­ne ve ona ait olan şey­le­re za­rar ve­ril­me­sin­de bu sı­nır­lı dost­lu­ğun kul­la­nıl­ma­sı­na izin ver­mez. 
Kan­ga­lın­dan ko­ru­ma ve kol­la­ma gö­re­vi bek­le­yen sa­hi­bi; gü­ve­nil­mez ki­şi­ler­le kan­ga­lı­nın ya­nın­da, ya­kın dost­luk dav­ra­nış­la­rın­da bu­lun­mak­tan ka­çın­ma­lı­dır. Be­nim kan­gal­lar­la tam dost­luk kur­du­ğu­nu sa­nan bir ya­kı­nım, is­te­di­ği za­man bah­çe ka­pı­sı­nı kul­la­nıp evi­mi­ze ge­le­bi­li­yor­du, bir se­fe­rin­de çi­ti aşa­rak bah­çe­ye gir­me­ğe ça­lış­tı ama bi­zim­ki­ler vi­ze ver­me­di. Bu olay, sı­nır­lı dost­lu­ğun tam ta­ri­fi­dir. Sa­hi­bi ile sı­nır­lı dos­tun iliş­ki­le­ri­nin bo­zul­ma­sı­nı kan­gal al­gı­la­ya­bi­lir, ve böy­le­ce sı­nır­lı dost­luk da so­na erer.
Kan­gal­lar, kö­pek sev­me­yen kim­se­le­ri ya­nıl­ma­dan ve sü­rat­le al­gı­lar. On­la­ra say­gı ve sev­gi ye­ri­ne diş­le­ri­ni gös­te­rir, hır­lar ve hav­la­ya­bi­lir. İn­san üze­rin­de­ki kö­pek ko­ku­su­nu (Ban­yo­dan çı­kıl­mış ve tüm giy­si­ler de­ğiş­miş ol­sa da­hi) he­men alır. Bu ko­ku, o ki­şi için olum­lu ola­rak al­gı­la­nır ve kan­gal ile dost­lu­ğa atı­lan ilk adım ola­bi­lir. Sa­hi­bi üze­rin­de­ki baş­ka kö­pek ko­ku­su­nu kan­gal kıs­ka­nır. Kı­sa sü­re bir küs­kün­lük ya­şa­nır. Ok­şa­nın­ca da küs­kün­lük bi­ter. Kan­gal­lar sa­hi­bi­ne as­la kin bes­le­mez­ler. Kan­gal ken­di­sin­den kor­kan in­sa­nı dost say­maz ve ona say­gı­lı dav­ran­maz.
Ya­şam­dan gö­çen Kan­gal sa­hip­le­ri­nin ai­le­le­ri­ne önem­li bir uya­rı­da bu­lun­mak, ba­na gö­rev ol­muş­tur. Yi­ti­ri­len Kan­gal dost­la­rı­na (Tan­rı­nın rah­me­ti üzer­le­rin­de ol­sun) son gö­rev ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­ken, sa­hi­bi Kan­ga­lı­na gös­te­ril­me­li ve kok­la­tıl­ma­lı­dır. Ak­si hal­de an­la­tıl­ma­sı çok güç sev­gi ve bağ­lı­lık ile ya­şa­mı­nı sa­hi­bi­ne ada­yan Kan­gal, da­imi bir bek­le­yiş ve ara­yış için­de ola­cak­tır. Bu du­rum­da Kan­ga­lın bir baş­ka­sı­nı sa­hi­bi ola­rak ka­bul et­mesi çok güç­tür. Çok duy­gusal olan Kan­galın yaşamın­da olabilecek en büyük şans­sız­lık sahibini yitir­mek­tir.

sivas,kangalı,yavruları,fiyatları

sivas, kangalı ,kaç, para

sivas, kangalı,köpek,resimleri

satılık,kangal,köpekler

kangal,belgeselleri

kangal,yetiştirme,çiftliği

kangal,köpeyi

kangal,satış

saf ,kangal ,satılık

kangal, köpek, bakımı

akbaş, kangal ,satılık

6 aylık kangal yavruları

kangal köpeklerinin eğitimi

kangal ozellikleri

sivas kangal üretim çiftliği

sivas kangal yavruları fiyatları

sivas kangal yetiştirme çiftliği

sivas kangal isimleri

sivas kangal köpeği özellikleri

sivas kangal köpeklerinin resimleri

sivas kangal resim

kangal yavru bakımı

sivas kangal yavru fiyatları

saf kangal yavru fiyatları

satılık kangallar fiyatları

köpek fiyatları yavru

akbaş kangal fiyatları

köpek yavrusu fiyatları

kangal yavrularının fiyatları

satılık yavru köpekler ve fiyatları

satılık köpek yavrusu

köpek yavruları satılık

satılık yavru köpek

köpek yavru bakımı

sivas kangali resimleri

sivas kankal resimleri

sivas kangalının resimleri

sivas kangalının özellikleri

sivas kangallarının özellikleri

sivas kangali resmi

saf sivas kangalları

sivas kangal yavrusu satılık

kangal yavrusu fiyatı

ucuz kangal yavrusu

saf kangal yavrusu

sivas kangal yavrusu fiyatları

kangal köpekleri özellikleri

sivas kangal köpekleri özellikleri

güzel kangal köpekleri

saf kangal köpekleri

kangal köpekleri videosu

belgesel kangal köpekleri

sivas kanğal köpekleri

sivas kangalın özellikleri

satılık kopekler

yavru satılık köpekler

satılık yavru köpekler

satılık köpekleri

sivasta satılık

satılık yavru kangal fiyatları

yavru kangal fiyatlari

yavru kangal resmi

yavru kangal fiyatı

yavru kangal köpek bakımı

satılık cins köpekler

kangallar satılık

kangallar resimleri

sivas kangallarının resimleri

sivas gangal resimleri

sivas kangalı yavruları

sahibinden satılık sivas kangalı

kangal satışı

kangal resim

kangal köpeği bakımı

kangal köpek özellikleri

kangal ve yavruları

kangal köpeğin özellikleri

kangal köpeklerin özellikleri

satılık saf kangal

kangal belgesel

kangal köpeklerı

sivas kangal kopekleri belgesel

saf sivas kangal

sivas kangal köpeklerinin özellikleri

sivas kangal özellikleri

sivas kangal köpeğinin özellikleri

sivas kangal satışı

satılık saf kangal yavru

kangal yavru fiyatları                                                                      TESCİLLİ KANGALLAR


Üyelik Girişi
kangal köpek çengeli tasma kurt içindir
KÖPEK KULÜBESİ
sivas kangalı
SATILIK KANGAL KÖPEKLERİ
Hava Durumu
Anlık
Yarın
18° 30° 12°
Döviz
AlışSatış
Dolar3.50653.5205
Euro4.17464.1913
ETİKETLER
SİVAS KANGALI,   WEB SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ,DAMIZLIK ERKEKLER,DAMIZLIK DİŞİLER,KURTBOĞAN KANGALLAR, AYIBOĞAN KANGALLAR,İLETİŞİM 0545 427 53 64,HAKKIMIZDA, YAVRU KANGAL SEÇİMİ, SAF KANGALLAR,KANGAL IRKI,ANADOLU ASLANLARI,ARKADAŞIN KANGAL OLSUN,BOZKIRIN GÜCÜ KANGAL,ÇİFTLİĞİMİZ,DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ,DERİ HASTALIKLARI,İNSANLARA KARŞI DAVRANIŞ,KANGAL,KANGAL DİYARI,KANGAL GÜCÜ,KANGALIN VÜCÜT YAPISI,KANGALIN YURT DIŞINA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ,KANGAL KÖPEĞİNİN MERHAMET DUYGUSU,KANGAL KÖPEĞİ VETERİNER HEKİM,KANGAL KAÖPEKLERİ,KANGAL YAVRUSU,KANGAL KÖPEKLERİNDE ÇİFTLEŞME,KANGALLARDA BESLENME,KANGALLARIN EĞİTİMİ,YAVRU AŞI TAKVİMİ,SAF KANGALLAR,TESCİLLİ KANGALLAR,TUVALET EĞİTİMİ,TÜRK ÇOBAN KÖPEĞİ,TÜRK DEVLERİ KANGAL YAVRULARI,YAYLALAR ÇOBAN KÖPEĞİ KANGAL,YİĞİDO KANGAL ÜRETİM ÇİFTLİĞİ,ANASAYFA,FORUM,KANGAL YAVRU,İLANLAR,ZİYARETÇİ DEFTERİ,YAYLA KANGAL,KANGALIN TARİHÇESİ,ÜYE GİRİŞİ,ANKET,TAKVİM,SAAT,KURT VE KANGAL, ÇOBAN KÖPEĞİ,                                                         damızlık kangallar    mesaj     Foto albümler     hastalıkların tedavisi,     Eğitimi    kurt boğması,     aşı tablosu     resimleri    Kangal Bakımı      İsimleri    SİTEYE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ     yavru kangal satışlarımız    İsimleri      yavru kangalların beslenmesi    kangallarda     aşı      Mamaları      dişi ve erkek kangallar    anasayfaya giriş için tıkla     kangal aşı takvimi    Anasayfaya Git    gereken özellikler    iletişim       satıştaki kangal yavruları     nasıl kangal alabilirim,    mesaj      kangalda olması gereken özelikler    çiftleşme    hastalıkların tedavisi    KANGAL ÇİFTLİĞİ SİTEYE GİRİŞ     kangal yavrusu yavruları satılık    üretim ve yetiştirme video    Kangal İlanları    Hakkında     iletişim    kangal resimleri    sivas çoban köpekleri     Köpek Eğitimi      damızlık kangal köpekleri    kangalda olması          yavru kangalların beslenmesi     tablosu     HOŞGELDİNİZ SİTEYE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ     Almak İstiyorum      yavru bakımı     yavru